0 €

KOMINÁRSTVO DK

✓ Dobrý Kominár ✓

Lehoty kontroly a čistenie komínov

Lehoty čistenia komína, dymovodu a palivového spotrebiča a vykonávania ich kontrol podľa vyhlášky 407/2007

§ 19 Čistenie, kontrola a preskúšanie komína

(1) Čistenie a kontrola komína sa vykonáva

 • Posúdením umiestnenia materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F a horľavých predmetov v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komína, dymovodu a spotrebiča.
 • Kontrolou telies komína, dymovodu a spotrebiča najmä z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie spalinovej cesty.
 • Vykonávaním čistiacich prác najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín v spalinovej ceste vrátane lapača iskier a v priestore prestupu spalín od spaľovacej komory k dymovému hrdlu.
 • Kontrolou voľného prístupu a bezpečného prístupu ku komínu a k dymovodu, ich čistiacim miestam a k spotrebiču.

(2) Preskúšanie komína sa vykonáva

 • Skúškou plynotesnosti25) konštrukcie vytvárajúcej spalinovú cestu.
 • Posúdením vhodnosti výrobkov, z ktorých je vyhotovený komín, stavu komína a umiestnenia konštrukcií a materiálov triedy reakcie na oheň B, C, D, E alebo F v blízkosti komína, dymovodu a spotrebiča v nadväznosti na protipožiarnu bezpečnosť stavby.
 • Kontrolou priechodnosti vymetacích zariadení a čistiacich zariadení na odstraňovanie pevných usadenín spalín otvormi na čistenie a kontrolu komína a dymovodu.
 • Na vykonávanie prác podľa odsekov 1 a 2 musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

§ 20 Lehoty kontroly a čistenia komína

 • (1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
 • (2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a) Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

b) Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

 • (3) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.
 • (4) Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na tuhé palivo, spotrebič na kvapalné palivo alebo spotrebič na plynné palivo a ktorý nebol v prevádzke od ostatného čistenia a kontroly dlhšie, ako je lehota ustanovená v odseku 2 písm. a) a b), nemusí sa až do jeho opätovného uvedenia do prevádzky kontrolovať a čistiť; pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa musí vykonať jeho kontrola a čistenie.
 • (5) Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
 • (6) Sadze a kondenzát nahromadené v zbernej časti komínového prieduchu sa musia vyberať pri každom čistení komína.
 • (7) Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených jeho výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, musí sa čistiť v lehotách uvedených v odseku 2.
 • (8) Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do ovzdušia, platia odseky 1 až 6 primerane.

§ 21 Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína

(1) Čistenie a kontrola samostatne stojaceho komína sa musí vykonávať podľa technickej dokumentácie výrobcu alebo zhotoviteľa komína. Ak v technickej dokumentácii nie sú určené lehoty a rozsah čistenia a kontroly komína, musí sa počas prevádzky samostatne stojaci komín čistiť a kontrolovať, ak prierez dymovej cesty pri päte komína je najviac 0,3 m2, najmenej raz za 

 • a) Štyri mesiace, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,.
 • b) Šesť mesiacov, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky.
 • c) Dvanásť mesiacov, ak sú do samostatne stojaceho komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou. 

(2) Ak je na komínové teleso s prierezom dymovej cesty pri päte komína viac ako 0,3 m² pripojený spotrebič na tuhé palivo alebo spotrebič na kvapalné palivo, čistí a kontroluje sa iba dymovod v lehotách, ktoré určí prevádzkovateľ.

Svätý Florián Patrón Kominárov

Svätý Florián je ochranca pred ohňom, vodou a vojnou.
Preto je od nepamäti patrónom všetkých hasičov. Okrem toho však chráni aj kominárov, murárov a staviteľov mostov.

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov, je jeho charakter a odvaha.
Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi.
Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov, záchranárov a kominárov.CENY

Čistenie komína: 29,- EUR

Frézovanie komína od: 20,- EUR

Vložkovanie komína, práce od: 20,- EUR

Kompletný cenník

Výpis článkov

 • 06 Jún 2019

  Keď sme boli deti:)

  Nostalgia na ktorú radi spomínajú ročníky čo si pamätajú klasické staré dobré večerníčky. Nuž naše milé detičky na tomto fičali Vaši ockovia a mamičkyJ

 • 05 Máj 2019

  Občasne užívaná stavba

  Vedeli ste že na občasne užívanej stavbe nemusíte čistiť komín tak pravidelne ako napríklad na bežnom rodinnom dome? Ak chcete vedieť viac a znenie presnej definície vyhlášky prečítajte si tento článok.

 • 04 Apr 2019

  Ako často kontrolovať rodinný dom

  Rodinné domy, ktoré majú menší vykurovací spotrebič ako je 50 kW a ide pritom o tuhé palivo je potrebné odborne skontrolovať kominárom najmenej raz za rok. Popri tom treba svojpomocne kontroly vykonávať každé 4 mesiace.

 • 03 Mar 2019

  Kontroly plynových kotlov

  Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, sa musí počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok. Plynový kotol typu B raz za 6 mesiacov ak je komín vyvložkovaný. Viac nájdete v tomto článku.

Archív