0 €

KOMINÁRSTVO DK

✓ Dobrý Kominár ✓


Podmienky bezpečnej prevádzky plyn. spotr. kat. B a C

Spotrebiče kategórie B – atmosférický, podtlaková prevádzka

 • vzduch pre spaľovanie odoberajú z priestoru, kde sú inštalované.
 • Spaliny sú odvádzané dymovodom a komínom do vonkajšieho priestoru (príklad - prietokové ohrievače a plynové kotly).
 • Pracuje v podtlakovej prevádzke.
 • Tlak v dymovode je menší ako atmosférický tlak v miestnosti kde je dymovod-komín čo vytvára prúdenie, komínový ťah.
 • Dymové hrdlo je priemeru 100 mm a viac.
 • Má kondenzačnú misku na päte komína.
 • Je to preto lebo spaliny prúdia prieduchom len preto lebo je medzi dymovým hrdlom spotrebiča a ústim komína tlakový a teplotný rozdiel, kominový ťah.

 Plynové spotrebiče typu B pri zanedbanom servise produkujú vysoké hodnoty oxidu uhoľnatého CO v rádoch tisícnásobku koncentrácie oproti povoleným hodnotám tj. 30 ppm. (1 ppm je 1miliontina CO v 1 m3 vzduchu). Plynové kotly sa zle vyčisteným odovzdávacom výmenníkom stráca jednak na účinnosti kotla, ale hlavne dochádza k zlému odvodu spalín, ktoré sa začínajú hromadiť v kotli. Dôleţitá je aj funkčnosť poistky proti spätnému toku spalín, ktorá v prípade otočenia ťahu kotly odstaví celý plynový spotrebič.

Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, tak sa kontrola vykonáva:

 • každých 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
 • každých 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

Spotrebiče kategórie C  TURBO - pracuje v pretlakovej prevádzke

 • Nemá prerušovač ťahu. Vzduch pre spaľovanie odoberajú z vonkajšieho priestoru a spaliny odvádzajú do vonkajšieho priestoru (príklad - "turbo" plynové kotly a podokenná ohrievače).
 • Vnútorné rúry majú rozmery 80mm alebo 60mm.
 • Pri dymovode sa jedná o rúry koncentrické, rúra v rúre.
 • Vonkajšie 100 - 125 mm kadiaľ prúdi do kotla nasávací vzduch.
 • Teplota spalín sa pohybuje medzi 110 C° až 160 C° - Turbo kotol
 • Nemá odvod kondenzátu na spodku kotla.
 • Na komíne môže byť pripojených viac kotlov na jeden komín aj na rôznych podlažiach / LAS /
 • Turbo - kondenzačný / spotrebič typu “C”
 • Na dymovod ani komín nemôžu byť použité plastové rúry podľa EN14471 ak je teplota spalín vyššia ako je uvedené vo vyhlásení o parametroch výrobku plastových- certifikát.

Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, musí sa počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok.

Spotrebiče kategórie C  TURBO kondenzačný  - pracuje v pretlakovej prevádzke

 • Nemá prerušovač ťahu. Vzduch pre spaľovanie odoberajú z vonkajšieho priestoru a spaliny odvádzajú do vonkajšieho priestoru (príklad - "turbo" plynové kotly a podokenná ohrievače).
 • Vnútorné rúry majú rozmery 80mm alebo 60mm.
 • Pri dymovode sa jedná o rúry koncentrické, rúra v rúre.
 • Vonkajšie 100 - 125 mm kadiaľ prúdi do kotla nasávací vzduch.
 • teplota spalin sa pohybuje do 50 C° - Turbo Kondenzačný kotol
 • Nemá odvod kondenzátu na spodku kotla
 • Na komíne môže byť pripojených viac kotlov na jeden komín aj na rôznych podlažiach / LAS /
 • Turbo - kondenzačný / spotrebič typu “C”
 • Na dymovod ani komín nemôžu byť použité plastové rúry podľa EN14471 ak je teplota spalín vyššia ako je uvedené vo vyhlásení o parametroch výrobku plastových- certifikát.

Bezpečnosť

Na patričnú a bezpečnú funkčnosť prevádzky plynových kotlov majú vplyv súvisiace udalosti a okolnosti: - Dostačujúce objem miestnosti pre prívod spalného vzduchu (nadmerná tesnosť miestností, utesňovanie bytov, nepriechodnosť cirkulácie vzduch v byte zatváraním a tesnosťou dverí. - Dĺžka prevádzky spotrebiča v uzavretých priestoroch v nadväznosti na funkčnosť a technický stav spotrebiča a objem priestorov s umiestneným plynovým spotrebičom. - Vykonávanie pravidelných vizuálnych kontrol prevádzky kotla - plameň má horieť jasným modrým plameňom, v prípade ţlutočerveného plameňa vykazuje kotol defekt pri spaľovaní plynu, napr. zanesenie odťahu spalín, otočenie toku spalin- zmena vonkajších klimatických podmienok. RIZIKO OTRAVY spaliny z PREVÁDZKY PLYNOVÝCH SPOTREBIČOV. I. etapa otravy -Nedostatok vzduchu pre spaľovanie plynu, doba trvania otravy - rádovo hodiny. Nepôsobí toxicky, pôsobí na vplyv horenia plameni v spotrebiči. II. etapa otravy - produkcia spalín zlý odvod spalín, otočenie toku, doba trvania otravy - rádovo desiatky minút. III. etapa otravy - produkcia spalín hromadiace sa v miestnosti, vysoký obsah CO, doba trvania otravy - rádovo desiatky sekúnd.  Exponenciálny nárast koncentrácie CO - otrava CO !!

Svätý Florián Patrón Kominárov

Svätý Florián je ochranca pred ohňom, vodou a vojnou.
Preto je od nepamäti patrónom všetkých hasičov. Okrem toho však chráni aj kominárov, murárov a staviteľov mostov.

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov, je jeho charakter a odvaha.
Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi.
Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov, záchranárov a kominárov.CENY

Čistenie komína: 29,- EUR

Frézovanie komína od: 20,- EUR

Vložkovanie komína, práce od: 20,- EUR

Kompletný cenník

Výpis článkov

 • 06 Jún 2019

  Keď sme boli deti:)

  Nostalgia na ktorú radi spomínajú ročníky čo si pamätajú klasické staré dobré večerníčky. Nuž naše milé detičky na tomto fičali Vaši ockovia a mamičkyJ

 • 05 Máj 2019

  Občasne užívaná stavba

  Vedeli ste že na občasne užívanej stavbe nemusíte čistiť komín tak pravidelne ako napríklad na bežnom rodinnom dome? Ak chcete vedieť viac a znenie presnej definície vyhlášky prečítajte si tento článok.

 • 04 Apr 2019

  Ako často kontrolovať rodinný dom

  Rodinné domy, ktoré majú menší vykurovací spotrebič ako je 50 kW a ide pritom o tuhé palivo je potrebné odborne skontrolovať kominárom najmenej raz za rok. Popri tom treba svojpomocne kontroly vykonávať každé 4 mesiace.

 • 03 Mar 2019

  Kontroly plynových kotlov

  Komín, na ktorý je pripojený spotrebič na plynné palivo typu C, sa musí počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej raz za rok. Plynový kotol typu B raz za 6 mesiacov ak je komín vyvložkovaný. Viac nájdete v tomto článku.

Archív